ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "I" 32 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Invention อินเว้นเชิน (อังกฤษ) อินเวนชัน
คำอธิบาย

สังคีตนิพนธ์ที่มีแนวสอดประสานหลายแนว

ถ้าเติม s เป็น Inventions จะหมายถึงสังคีตนิพนธ์สำหรับใช้สอนเครื่องคีย์บอร์ดของบ้าค (Bach)สังคีตกวีชาวเยอรมันซึ่งเป็นบทฝึกแบบแยกแนวหลายแนว

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Impromptu อิมปร๊อมปตู (ฝรั่งเศส) อิมพรอมป์ตู
คำอธิบาย

บทเพลงลีลาศแบบด้นทำนองสด  เป็นเพลงท่อนเดียวมีสังคีตลักษณ์แบบไม่บังคับตายตัว

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Interlude อินเท้อรลูด (อังกฤษ) อินเท้อรลูด
คำอธิบาย

เพลงคั่นเพลงสลับฉาก

สังคีตนิพนธ์บทสั้น ๆ ที่ใช้เล่นคั่นระหว่างท่อนใหญ่หรือระหว่างองก์ละคร

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Inactive tone อินแน้กทีฟ โทน (อังกฤษ) อินแน้กทีฟ โทน
คำอธิบาย

โน้ตที่ไม่ต้องเกลา

โน้ตในคอร์ดโทนิกที่มีความสำคัญด้วยตัวเอง ใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเกลาเช่นตัวโน้ตขั้นที่ 1, 3,5,8 ในช่วงคู่ 8ของมาตราเสียงตรงกันข้ามกับ Active tone(แอ๊กทีฟ โทน) และ Tendency tone(เท้นเดินซี โทน) แปลว่าโน้ตที่ต้องเกลา ซึ่งหมายถึงโน้ตที่ต้องเกลาเสียงด้วยเสียงอื่นก่อนเคลื่อนเข้าหาโน้ตในคอร์ดตัวอย่างเช่น โน้ตขั้นที่ 7 ต้องเกลาเสียงให้ห่างลงมาจากโน้ตขั้นที่ 8เท่ากับ 1 ครึ่งเสียง / โน้ตขั้นที่ 4 ต้องเกลาเสียงด้วยการติดเครื่องหมายแฟลต (b) ก่อนเคลื่อนลงไปหาโน้ตขั้นที่ 3 /  โน้ตขั้นที่ 6 นิยมเกลาลง 1 เสียงเต็มก่อนเคลื่อนลงไปหาโน้ตขั้นที่ 5  เป็นต้น

สรุปว่าโน้ตขั้นที่ 1, 3, 5, 8  ในมาตราเสียงคือ อินแอกทีฟโทน และขั้นที่  4, 6, 7 ในมาตราเสียง คือ แอกทีฟโทน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Ictus อิ๊กตุส (ลาติน) อิกตุส
คำอธิบาย

จุดเน้น

ใช้กับการขับร้องเพลงสวดเกรกอเรียนชานต์ ซึ่งอาศัยจุดเน้น (Stress สเตร๊ส) ของพยางค์ในบทร้องเป็นจุดเน้นในทำนองสวด