ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "K" 20 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
K Klingen คลิ้งเกน (เยอรมัน) คลิ้งเกน
คำอธิบาย

ส่งเสียง เปล่งเสียง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
K Kanno ค้านอน (เยอรมัน) แคนนอน
คำอธิบาย

เพลงล้อไล่เพลงไล่เลียน

ตรงกับCanon (แค้นเนิน) ในภาษาอังกฤษ  เป็นสังคีตลักษณ์กระบวนแบบหนึ่งในการสร้างลีลาสอดประสาน(Counterpoint เค้าน์เทอร์พอยน์ต)ของดนตรีหลายแนว แต่ละแนวมีทำนองเหมือนกัน แต่เริ่มต้นโน้ตตัวแรกของประโยคเพลงไม่ตรงกัน ให้ทำนองของประโยคหลังไล่เลียนทำนองของประโยคหน้าเว้นระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นของแต่ละประโยคอย่างมีกฎเกณฑ์ มีช่วงพาดผ่านระหว่างทำนองของทั้งสองประโยค

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
K Koechel listing เค้อเชิล ลิ้สติง (อังกฤษ) เค้อเชิล ลิ้สติง
คำอธิบาย

รายการลำดับสังคีตนิพนธ์ของโมซาร์ต โดย เคอเซิลตรงกันกับคำภาษาลาตินว่า Opus(โอ๊ปุส หรือโอ๊เพิส)ใช้ลำดับหมายเลขของสังคีตนิพนธ์ของสังคีตกวีเลโอโพลด์ โมซาร์ตโดยเฉพาะขึ้นต้นด้วยอักษรK. หรือ KV.ตามด้วยหมายเลขบอกลำดับออกแบบเรียกโดยLudwig von Koechel(ลุ้ดวิก ฟอนเค้อเชิล)นักพฤกษศาตร์ชาวออสเตรียนผู้ศรัทธางานสังคีตนิพนธ์ของสังคีตกวีโมซาร์ตอย่างจริงจัง  เคอเชิลมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1800 – 1877

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
K Kyrie คุ้ยรีเอ / คี้ริเย (เยอรมัน) คุ้ยรีเอ / คี้ริเย
คำอธิบาย

คิริเอท่อนแรกของแมสแบบสามัญ

ของโบสถ์โรมันคาทอลิก

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
K Kammermusik คั้มเมอร มู้สิก (เยอรมัน) คัมเมอร์มิวสิก
คำอธิบาย

เชมเบอร์มิวสิกในภาษาเยอรมันตรงกับ Chamber music (เช้มเบอร์

มิ้วสิก)ในภาษาอังกฤษ