ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "P" 117 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Piu เป๊อ / โป๊ย (อิตาเลียน) เป๊อ / โป๊ย
คำอธิบาย

มากกว่ายิ่งขึ้นเช่น 

Piu forte  อ่านว่า โป๊ย ฟ้อร์เต แปลว่า  ดังยิ่งขึ้น

Piu allegro อ่านว่า โป๊ย อัลเล้โกร แปลว่า  เร็วมากขึ้น 

Piu mosso อ่านว่า โป๊ย ม้อสโซ แปลว่า เร็วยิ่งขึ้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Piano quartet พีย้าโน ควอรเท้ท (อังกฤษ) เปียโน ควอร์เต็ต
คำอธิบาย

วงเปียโนเครื่องสี่

สังคีตนิพนธ์สำหรับวงเชมเบอร์กลุ่ม4  ซึ่งประสมวงด้วยเปียโน  ไวโอลิน  วีโอ๊ลา  และ      วีโอลอนเชลโล

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Pietoso ปิเอ็ตโต๊โซ (อิตาเลียน) ปิเอ็ตโต๊โซ
คำอธิบาย

เศร้าโศก

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Program music/ Programme music โพร้แกรมมิ้วสิก (อังกฤษ / ฝรั่งเศส) โปรแกรมมิวสิก
คำอธิบาย

ดนตรีพรรณนาเรื่อง

สังคีตนิพนธ์ที่สังคีตกวีกำหนดให้ผู้ฟังฟังเอาเนื้อเรื่อง โดยใช้โมดเสียง ทำนอง สีสันของเสียงองศาความดังเบาของเสียง และลักษณะจังหวะเป็นสื่อให้ผู้ฟังเสียงบรรเลงซึ่งที่จริงเป็นนามธรรม เกิดจินตนาการเห็นภาพและเรื่องราวต่างๆเสมือนหนึ่งเป็นรูปธรรม ตามที่สังคีตกวีกำหนดเป็นรายการไว้ในบทปรกติผู้นิพนธ์จะเรียบเรียงเอกสารคู่มือการฟังซึ่งเรียกว่า “Program” สำหรับให้ผู้ฟังอ่านก่อนฟัง  เพื่อช่วยตีกรอบให้ผู้ฟังสามารถสร้างมโนภาพตามเสียงบรรเลงที่ได้ฟัง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Prima volta ปริ๊มา โว้ลตา (อิตาเลียน) ปริ๊มา โว้ลตา
คำอธิบาย

ประทุนที่ 1

ใช้คู่กับ Seconda  volta(เซค้อนดา โว้ลตา) ประทุนที่ 2

เป็นเครื่องหมายประทุนคร่อมเลข 1 และประทุนคร่อมเลข2  เขียนคร่อมเหนือกลุ่มตัวโน้ตเพื่อบอกให้ย้อนกลับไปบรรเลงมาจากตอนต้นก่อน  พอถึงเครื่องหมายประทุนที่ 1 ให้ข้ามกลุ่มโน้ตที่อยู่ใต้ประทุนที่ 1  ไปบรรเลงต่อที่กลุ่มโน้ตใต้ประทุนที่ 2และดำเนินต่อไปจนจบบทดังโน้ตตัวอย่าง:

คำอธิบายโน้ตตัวอย่าง:

การบรรเลงรอบแรกให้ไปจบที่ห้องที่มีเครื่อง หมายย้อนกลับ แล้วย้อนกลับไปบรรเลงซ้ำมาจากตอนต้นบท พอถึงห้องก่อนหน้าห้องที่มีเครื่องหมายประทุนที่ 1 คร่อม ให้ข้ามห้องที่อยู่ใต้ประทุนที่ 1 ไปบรรเลงต่อที่ห้องที่อยู่ใต้ประทุนที่ 2และดำเนินต่อไปจนจบบท