ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "T" 80 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Tonic chord โท้นิกคอรด (อังกฤษ) คอร์ดโทนิก
คำอธิบาย

คอร์ดที่ใช้โน้ตขั้นที่ 1 ของช่วงทบเสียงในกุญแจเสียง เป็นโน้ตพื้นต้นหรือโน้ตฐานรากของคอร์ด เช่น ใช้โน้ตเสียง C เป็นโน้ตพื้นต้นของคอร์ด C Major หรือคอร์ดC minorใช้โน้ตเสียง A เป็นโน้ตพื้นต้นของคอร์ด A Major  หรือ คอร์ด  A minor เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Tuning fork ทู้นนิงฟอรก (อังกฤษ) ทู้นนิงฟอรก
คำอธิบาย

ส้อมเสียง  ส้อมสำหรับเคาะตั้งเสียงมีลักษณะเป็นส้อมเหล็กกล้าขนาดเล็กใช้เคาะให้เกิดเสียงมาตรฐานสำหรับเทียบเสียงเมื่อตั้งสายหรือตั้งเสียงของเครื่องดนตรี โดยมากจะให้เสียง“ลากลาง” (A) ในความถี่ 440 เฮิรตซ์

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Tardamente ทารดาเม้นเต (อิตาเลียน) ทารดาเม้นเต
คำอธิบาย

ช้า  อย่างช้าๆ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Tritone ไทร๊โทน (อังกฤษ) ไตรโทน
คำอธิบาย

คู่เสียงที่มีระยะห่างกัน3  เสียงเต็มหรือ 6 ครึ่งเสียง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Texture เท้กซเชอร / เท้กซเจอร (อังกฤษ) เท้กซเชอร / เท้กซเจอร
คำอธิบาย

เท็กซ์เชอร์เนื้อดนตรี

 นักปราชญ์ด้านดนตรีรุ่นครูบาอาจารย์ชาวไทย

เคยแปลคำนี้ว่า “พื้นผิวดนตรี” นักวิชาการดนตรีชาวไทยปัจจุบันแปลว่า “เนื้อดนตรี” ในทัศนศิลป์หมายถึงพื้นผิวของชิ้นงานศิลปะในสังคีตศิลป์หมายถึงเนื้อดนตรีที่ประสมขึ้นจากส่วนทำนอง (Melody เมลล้อดี)  ส่วนลักษณะจังหวะ(Rhythm รี้เทิม)ส่วนเสียงประสาน (Harmony ฮ้าร์เมนี) และส่วนลีลาสอดประสาน(Counterpoint เค้าน์เทอร์พอยน์ต)ที่ทำให้ผู้ฟังสามารถรับรู้ความหนาแน่นหรือความโปร่งเบาของเสียงดนตรีได้ เหมือนกับการรับรู้ความหนา บาง ความเรียบหรือความขรุขระจากการดูหรือการลูบคลำงานทัศนศิลป์

เท็กซ์เชอร์ของดนตรี มี 3 ลักษณะ คือ

1.เท็กซ์เชอร์แนวเดียว(Monophonic texture  เมอนอเฟ้อนิก เท้กซ์เชอร์) คือเสียงดนตรีหรือเสียงขับร้องในองค์รวมที่มีทำนองหลักเพียงทำนองเดียว

2.เท้กซ์เชอร์แบบประสานสองแนว(Homophonic texture  เฮอมอเฟ้อนิก เท้กซ์เชอร์)  คือเสียงดนตรี

หรือเสียงขับร้องในองค์รวมที่มี 2 ส่วน คือส่วนทำนองหลักกับส่วนเสียงประสานแบบใช้คอร์ดประสานในแนวตั้งหรือในแนวแตกคอร์ด(Arpeggioอาร์เป้ดโจ)

3.เท็กซ์เชอร์แบบหลายแนว(Polyphonic texture เพอลิเฟ้อนิก เท็กซ์เชอร์) คือเสียงดนตรีหรือเสียงขับร้องในองค์รวมที่มีหลากแนว คือแนวทำนองหลัก แนวเสียงประสาน  และแนวลีลาสอดประสานในแต่ละแนวยังมีแนวแตกย่อยได้อีกหลายเขตช่วงเสียง เช่น แนวเสียงในเขตช่วงเสียงโซปราโน เขตช่วงเสียงอัลโต เขตช่วงเสียงเทเนอร์ และเขตช่วงเสียงเบส เป็นต้น