สังคีตกวีเอกของโลก

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "Berg, Alban" 1 results

ชื่อ คำอ่าน
Berg, Alban อัลบัน แบร์ก
คำอธิบาย

สังคีตกวีผู้สถาปนาการใช้สเกลเสียง  12 ขั้นแบบไร้กุญแจเสียงเป็นหลักในงานสังคีตนิพนธ์  มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1885- 1935 เกิดที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1885 และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1935 ที่กรุงเวียนนา

สถานะทางสังคมของแบร์กขณะมีชีวิตอยู่  คือเป็นครูสอนและเขียนตำราดนตรีสมัยใหม่ และเป็นสังคีตกวีผู้นิพนธ์บทละครโอเปรา

ผลงานสังคีตนิพนธ์บทเด่นๆของแบร์ก ประกอบด้วย โอเปรา 2 เรื่อง คือเรื่อง Wozzeck กับเรื่อง Lulu  ไวโอลิ้นคอนแชร์โตและสวีต อย่างละ1บท