สังคีตกวีเอกของโลก

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "Berlioz, Hector" 1 results

ชื่อ คำอ่าน
Berlioz, Hector เฮกเตอร์ แบร์ลิโอส
คำอธิบาย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประสานเสียงตามแบบยุคโรแมนติก และเป็นสังคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นชาวฝรั่งเศสเพียงคนเดียวในยุคโรแมนติก  มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1803-1869 เกิดที่เมืองโคต เซนต์ อังเดร ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 11 เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1803 และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 8เดือนเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.1869 ที่กรุงปารีส

สถานะทางสังคมของแบร์ลิโอสขณะมีชีวิตอยู่ คือเป็นผู้สร้างนวัตกรรมทางดนตรีอยู่เสมอโดยไม่อิงอยู่กับแนวอนุรักษ์ เป็นทั้งวาทยกร สังคีตกวี และนัก

วิจารณ์ดนตรี ไปพร้อมกันและเบื้องท้ายของชีวิตเป็นบรรณารักษ์หอสมุดดนตรีในกรุงปารีส

ผลงานสังคีตนิพนธ์บทเด่นๆของแบร์ลิโอสได้แก่ ซิมโฟนี 2 บทคือFantastic Symphony และ Harold in Italy เพลงขับร้องประสานเสียง 3บท  คือ Requiemซึ่งแปลว่าเพลงแห่งความตาย  The Damnation of Faustและ The Childhood ofChrist โอเวอร์เชอร์1บทชื่อ The RomanCarnivalและโอเปรา 3 เรื่อง คือเรื่อง Benvenuto Cellini เรื่อง The Trojansและเรื่อง Beatrice and Benedict