การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัคร/ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     เว็บบอร์ด
     ติดต่อสอบถาม
 

  ความเป็นมา


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

     หลักการและเหตุผล
  นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่นำสิ่งใหม่เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และมีความพร้อมสู่การทำงานในยุคประเทศไทย 4.0
     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยที่ส่งต่อคุณค่าทางการศึกษาสู่สังคมแห่งความยั่งยืน  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตระหนักในบทบาทการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพงานวิจัยและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ
     นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันพร้อมทั้งมุ่งสู่การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไป
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823