การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัคร/ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     เว็บบอร์ด
     ติดต่อสอบถาม
 

  รูปแบบการนำเสนอ และเอกสาร


ห้องประชุม นำเสนอผลงาน NEUNIC2020ED (การศึกษา)

HS (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ST(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
         

HSS(มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

BE (บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ )

AF ( เกษตรและประมง)
           * หมายเหตุ : คลิกที่กลุ่มฯที่ต้องการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

            • การนำเสนอใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

                        • คู่มือการใช้งาน ZOOM .pdf

                        • คู่มือการใช้งาน ZOOM .doc

                        • ดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOMผู้นำเสนอบทความ ต้องยึดปฏิบัติในการนำเสนอ ดังนี้


            • ให้ใช้พื้นหลังที่แนบมานี้ในการเข้าร่วมประชุมออนไลน์

                        • พื้นหลัง .jpg (background)
            • การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power point

                        • ไฟล์รูปแบบนำเสนอ (Template PowerPoint)

                        • ไฟล์โลโก้สำหรับเพิ่มในหน้าสไลด์นำเสนอ .png (Logo1)

                        • ไฟล์โลโก้สำหรับเพิ่มในหน้าสไลด์นำเสนอ .png (Logo2)


            • ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที

            • คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ร่วมรับฟัง ซักถาม 5 นาที

ตารางการนำเสนอบทความ NEUNIC2020


    - ลำดับการนำเสนอบทความ NEUNIC2020 รวมทุกกลุ่ม     -| Load view data |-

   - แยกกลุ่ม-

    กลุ่มที่ 1 กลุ่มการศึกษา (Education)
       ประกอบด้วย บริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา -| Load view data |-

    กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
       เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์-| Load view data |-

    กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
       เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี -| Load view data |-

    กลุ่มที่ 4 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
       เช่น นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ -| Load view data |-

    กลุ่มที่ 5 กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic)
       เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และเศรษฐศาสตร์ -| Load view data |-

    กลุ่มที่ 6 กลุ่มเกษตรและประมง (Agriculture and Fisheries)
       เช่น เกษตรกรรม การประมง และที่เกี่ยวข้อง -| Load view data |-
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823