การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัคร/ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     เว็บบอร์ด
     ติดต่อสอบถาม
 

  ระยะเวลาการส่งบทความ


ระยะเวลาการส่งบทความ

            • สมัครและเปิดรับบทความ (Full Paper) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

             • ประกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือกและนำเสนอ วันที่ 7 เมษายน 2563

            • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2563

            • ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823