• สำนักวิจัยและบริการวิชาการ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อผลงาน/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ทั้งหมด 0 เรื่อง
จำนวนหน้า 1 หน้า
Go Page :
ลำดับ โครงการ
1 ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพทางการศึกษา
หัวหน้าโครงการ : ดร.วานิช ประเสริฐพร
คณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ดำเนินการ : วัดเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น