• สำนักวิจัยและบริการวิชาการ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อผลงาน/ หัวหน้าโครงการ / ปีงบประมาณ
ทั้งหมด 29 เรื่อง
จำนวนหน้า 3 หน้า
Go Page :
ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกมือบนของกีฬาวอลเลย์บอลด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เเบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Article Title : --

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชุติกาญจน์ พลไชย
2 ชื่อผลงาน : การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายอดีเวท เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยใช้การเรียนรู้เเบบสาธิต ของนักศึกษาปีที่4
Article Title : --

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ณรงค์กร ไชยประเทศ
3 ชื่อผลงาน : กลยุทธ์การหริหารจักการเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกลุ่มภาคตะวังออกเฉียงเหนือสังกัดสำงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Article Title : --

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น
4 ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยเน้นรูปแบบฝึกปฏิบัติจริง
Article Title : The Learning Achievement Development in Computer Mathematics Course Emphasis on Practical Training

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
| Pages : 129-137
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : จารุกิตติ์ สายสิงห์
5 ชื่อผลงาน : Management Strategies for Enhancing Students’ Entrepreneurship in Industrial and Community Education Colleges of the Northeastern Thailand
Article Title : Management Strategies for Enhancing Students’ Entrepreneurship in Industrial and Community Education Colleges of the Northeastern Thailand

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ประยุทธ ชูสอน
6 ชื่อผลงาน : Strategies for Developing Modern Administrators’ Change Leadership at Mahamakut Buddhist University
Article Title : Strategies for Developing Modern Administrators’ Change Leadership at Mahamakut Buddhist University

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ประยุทธ ชูสอน
7 ชื่อผลงาน : โมเด็ลความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา
Article Title : A Model of Causal Relationships Affecting the Effectiveness of Primary Schools under Khon Kaen Primary Education Service Area

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : International Journal of Higher Education
Volume : Vol. 9, No. 1; 2020 | Issue : Vol. 9, No. 1; 2020 | Pages : 230-236
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ประยุทธ ชูสอน
8 ชื่อผลงาน : A Model of Causal Relationships Affecting the Effectiveness of Primary Schools under Khon Kaen Primary Education Service Area
Article Title : A Model of Causal Relationships Affecting the Effectiveness of Primary Schools under Khon Kaen Primary Education Service Area

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : -
9 ชื่อผลงาน : THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVE LEADERSHIP AND VOLUNTEER SPIRIT OF KHONKAEN UNIVERSITY STUDENT LEADERS
Article Title : THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVE LEADERSHIP AND VOLUNTEER SPIRIT OF KHONKAEN UNIVERSITY STUDENT LEADERS

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : -
10 ชื่อผลงาน : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมการสอนของครู
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
11 ชื่อผลงาน : การเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ผู้เรียน:บนฐานของปรัชญาการศึกษาและการเรียนรู้เชิงรุก
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
Volume : 16 | Issue : 2 | Pages : กรกฏาคม-ธันวาคม
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : -, ดร.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
12 ชื่อผลงาน : ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : สุรเดช เจริญสว่าง
13 ชื่อผลงาน : ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
Article Title : Need Assessment for Good Governance of Vocational Education Administrator under Nakhon Ratchasima Vocational Education Institutions

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ณัฐพล ชัยน้อย
14 ชื่อผลงาน : แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2558-กุมภาพันธ์ 2559
Volume : 15 | Issue : 3 | Pages : 29-35
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : อลงกรณ์ สุขวัน
15 ชื่อผลงาน : ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาการบริหารสารสนเทศ 2 โดยเน้นรูปแบบฝึกปฏิบัติจริง
Article Title : An achievement of learning and teaching in the course of Information Management 2, focusing on the form of real practice

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NCTIM [NCTIM]

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : จารุกิตติ์ สายสิงห์, ศรีสมพร โคตะคำ, กานต์พิชชา สายสิงห์