• สำนักวิจัยและบริการวิชาการ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อผลงาน/ หัวหน้าโครงการ / ปีงบประมาณ
ทั้งหมด 23 เรื่อง
จำนวนหน้า 3 หน้า
Go Page :
ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : โมเด็ลความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา
Article Title : A Model of Causal Relationships Affecting the Effectiveness of Primary Schools under Khon Kaen Primary Education Service Area

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : International Journal of Higher Education
Volume : Vol. 9, No. 1; 2020 | Issue : Vol. 9, No. 1; 2020 | Pages : 230-236
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ประยุทธ ชูสอน
2 ชื่อผลงาน : The Development of Smart Farm Solution Machine in Community Enterprise: A group of Growers and the Rainbow Mango Processing, Ban Nong Bua Chum, Tambon Nong in, Nong Kung Sri District, Kalasin Province
Article Title : The Development of Smart Farm Solution Machine in Community Enterprise: A group of Growers and the Rainbow Mango Processing, Ban Nong Bua Chum, Tambon Nong in, Nong Kung Sri District, Kalasin Province

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : SNRU Journal of Science and Technology [SNRU Journal of Science and Technology]
| Pages : 2020
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : จารุกิตติ์ สายสิงห์
3 ชื่อผลงาน : ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Article Title : The development of agriculture products support and management system

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารเกษตรพระวรุณ
Volume : 17
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : จารุกิตติ์ สายสิงห์
4 ชื่อผลงาน : การพัฒนากระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะ
Article Title : Intelligent Vegetable Salad Baskets

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
| Pages : 2020
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์จารุกิตติ์ สายสิงห์, อาจารย์โกวิทย์ แสนพงษ์
5 ชื่อผลงาน : Strategies for Developing Modern Administrators’ Change Leadership at Mahamakut Buddhist University
Article Title : Strategies for Developing Modern Administrators’ Change Leadership at Mahamakut Buddhist University

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : -
6 ชื่อผลงาน : A Model of Causal Relationships Affecting the Effectiveness of Primary Schools under Khon Kaen Primary Education Service Area
Article Title : A Model of Causal Relationships Affecting the Effectiveness of Primary Schools under Khon Kaen Primary Education Service Area

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : -
7 ชื่อผลงาน : THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVE LEADERSHIP AND VOLUNTEER SPIRIT OF KHONKAEN UNIVERSITY STUDENT LEADERS
Article Title : THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVE LEADERSHIP AND VOLUNTEER SPIRIT OF KHONKAEN UNIVERSITY STUDENT LEADERS

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : -
8 ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
Article Title : Development of warehouse automation system

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NEUNIC2020 [NEUNIC2020]
Volume : 7 | Issue : 7 | Pages : 793-804
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : จารุกิตติ์ สายสิงห์
9 ชื่อผลงาน : การพัฒนาเสื้อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา
Article Title : Shirts to help guide the visually impaired

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NEUNIC2020 [NEUNIC2020]
Volume : 7 | Issue : 7 | Pages : 805-816
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : จารุกิตติ์ สายสิงห์
10 ชื่อผลงาน : แนวทางการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยร้อยเอ็ด
Volume : 1 | Pages : 2564
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : รุ่งนภา กิตติลาภ, อลงกรณ์ สุขวัน