• สำนักวิจัยและบริการวิชาการ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อผลงาน/ หัวหน้าโครงการ / ปีงบประมาณ
ทั้งหมด 23 เรื่อง
จำนวนหน้า 3 หน้า
Go Page :
ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : ความคิดเห็นของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Article Title : The opinions of community around university at the reaction to Rajabhat Maha Sarakham University

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : นายธวัชชัย สหพงษ์, นายจารุกิตติ์ สายสิงห์