• สำนักวิจัยและบริการวิชาการ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อผลงาน/ หัวหน้าโครงการ / ปีงบประมาณ
ทั้งหมด 23 เรื่อง
จำนวนหน้า 3 หน้า
Go Page :
ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : แนวทางการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยร้อยเอ็ด
Volume : 1 | Pages : 2564
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : รุ่งนภา กิตติลาภ, อลงกรณ์ สุขวัน