• สำนักวิจัยและบริการวิชาการ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อผลงาน/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ทั้งหมด 0 เรื่อง
จำนวนหน้า 1 หน้า
Go Page :
ลำดับ โครงการ
1 ชื่อโครงการ : โครงการ การเขียนบทความการวิจัย และวิชาการ
หัวหน้าโครงการ : ดร.วานิช ประเสริฐพร
สังกัด คณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
2 ชื่อโครงการ : โครงการ“การประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมจากงานวิจัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2559”
หัวหน้าโครงการ : จารุกิตติ์ สายสิงห์
สังกัด คณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ