โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพทางการศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพทางการศึกษา


2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา

สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

            2.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและคุณลักษณะทางวิชาชีพครู

            2.3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพขั้นสูง