แนวทางการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ไทย :

แนวทางการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บึงหนองโคตร

ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

Guidelines for the management of wastewater community involvement. Case study: Bueng Nong Khot, Ban ped district, Muang Khon Kaen,

Khon Kaen Province.

 

รุ่งนภา กิตติลาภ1, พลวัชร์ จันทรมงคล2, อลงกรณ์ สุขวัญ3, อุมาวรรณ วาทกิจ4,

และศิวาพร กิตติลาภ5

Rungnapha Kittilap1, Phollawat Chantaramongkol 2, Alongkorn Sukawan3, Umarwan Watakit4, and Siwaphon Kittilap5

E-Mail: Rungnapa.kit@neu.ac.th

 

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทั่วไปในการจัดการน้ำเสีย 2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ปัจจัยในการจัดการน้ำเสีย 4) แนวทางการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วม เก็บรวมรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม 380 ตัวอย่าง ข้อมูลเชิงคุณภาพจากประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนและการจัดสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Factor Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการน้ำของชุมชน ส่วนใหญ่ปริมาณน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 5-10 ลูกบาศก์เมตร ค่าน้ำเฉลี่ยต่อเดือน 300-600 บาท แหล่งน้ำที่ใช้ คือ น้ำประปา ใช้น้ำเพื่อประกอบธุรกิจ มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำของเทศบาล ได้รับข่าวสารจากผู้นำชุมชนและเทศบาล (2) พฤติกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน (3) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ทุกด้าน (4) ปัจจัยในการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วม คือ การนำแผนงานสู่การปฏิบัติ รองลงมาเป็น การประเมินผลการดำเนินงาน และที่มาและการวิเคราะห์ถึงปัญหาน้ำเสีย (5) แนวทางในการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วม คือ เทศบาลควรให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างเต็มรูปแบบทั้ง การวางแผน การนำแผนสู่การปฏิบัติ การประเมินผลและการจัดการปัญหาทุกโครงการ ตามลำดับ

 

คำสำคัญ: 1. แนวทางการจัดการน้ำ 2. น้ำเสีย 3. ชุมชนมีส่วนร่วม 4. บึงหนองโคตร