การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมการสอนของครู

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมการสอนของครู


ไทย :

บทคัดย่อ

          การสอนเป็นเรื่องที่มีหลักการ มีทฤษฎี มีแบบแผนที่ศึกษากันได้และฝึกฝนกันได้ มิใช่เป็นเรื่องที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเฉพาะรายเฉพาะบุคคล เมื่อวิทยาการทางการศึกษาก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ แนวคิดทางการสอนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ให้ครูเป็นศูนย์กลางก็เปลี่ยนไปให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเข้ามาแทนที่ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการกระทำ (Learning by doing) การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กิจกรรมเริ่มต้นจนจบกิจกรรมปลายทาง ซึ่งการเรียนรู้จากการกระทำผ่านกระบวนการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนบูรณาการสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมการสอนเรื่อง “เมื่อเมืองฟ้าอมร กำลังจ่อมจ่มสู่บาดาล” สามารถใช้เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง CCPR ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนทั้งด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนและสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเองผ่านบทเรียนบูรณาการ ด้วยการใช้บทความที่คัดสรร สู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมการสอนในชั้นเรียนมีเป้าหมายเพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่ทำการสอนได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

 

คำสำคัญ   แนวคิดทางการสอน,  ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, กิจกรรมการเรียนรู้,  บทเรียนบูรณาการ,  นวัตกรรมการสอน

English :

Designing of Learning Activities to Achieve Teachers’ Teaching Innovation

By Dr. Chaivat Chumnasiao

Abstract

Teaching skill is a kind of principle involving theory and tradition that can be studied and practiced. It is not individual generated since one was born and when the education has been improved, the teaching attitudes have then changed from the traditional aspects that the teachers are self-centered. The new trends of teaching skills are emphasized on students as self-centered and those students can gain knowledge from learning by doing.  Learning provided with the designed learning activities that emphasize on processed learning from the beginning to terminated activities will enable students to obtain integrated and sustainable knowledge.  One sample of the learning activities designing to achieve the teaching innovation is about “When the civilized city is going the opposite direction”. This sample can be used to be an approach for designing the learning activities with using students as self-centered. The sample is provided with CCPR approach and the learners can learn and practice the processes of reading, analyzing, writing and creating a project by themselves after having learnt through the integrated learning resources using selected articles that can be used to achieve the teaching innovation in classrooms. This is aimed to provide methods for teachers to use in designing learning activities in each subject with their creativity in the future.

  

Key words:     Teaching Attitudes, Self-Centered Students, Learning Activities, Integrated and Sustainable Knowledge, Teaching Innovation