การพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ<br>Development of warehouse automation system

การพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
Development of warehouse automation system


ไทย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบคลังเก็บสินค้าอัตโนมัติ2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ คลังเก็บสินค้าอัตโนมัติ โดยการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาระบบตามหลักการและทฤษฎีการวิจัย มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 5 คนโดยใช้วิธีเจาะจงเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ ชุดต้นแบบ คลังสินค้าอัตโนมัติและระบบคลังสินค้าอัตโนมัติแบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลการศึกษาพบว่า 1. การออกแบบและพัฒนาชุดต้นแบบคลังสินค้าอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการ 2. ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติสามารถใช้งานและควบคุมการทำงานของชุดต้นแบบคลังสินค้าได้จริง 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉี่ย= 4.56, S.D. = 0.56) 

English :

1)This research aims to develop 2) Automated storage system to assess the performance of automated storage systems. There are audiences used to evaluate the performance of the automated warehouse system. Five people using specific methods, research tools, including automatic warehouse prototypes and automated warehouse systems, automatic warehouse performance assessment. Statistics used to analyze data are averages and standard deviations. S.D. Results showed 1. Automatic warehouse prototype design and development Can be used according to 2. requirements. The automatic warehouse system can actually be used and controlled of the warehouse master suite. 3. Automatic warehouse system performance assessment results from 5 experts, the overall assessment results are at the highest level ( = 4.56, S.D. = 0.56).