การพัฒนาเสื้อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา<br>Shirts to help guide the visually impaired

การพัฒนาเสื้อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา
Shirts to help guide the visually impaired


ไทย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเสื้อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ เสื้อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา โดยการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาระบบตามหลักการและทฤษฎีการวิจัย มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเสื้อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา จำนวน 5 คน โดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ ชุด ต้นแบบเสื้อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตาและแบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเสื้อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลการศึกษาพบว่า 1. การออกแบบและพัฒนาชุดต้นแบบเสื้อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการ 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเสื้อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย= 4.60, S.D. = 0.50) 

English :

1) To develop a vest that helps guide visually impaired people 2) to assess the performance of the visually impaired vest. The research developed the system based on the principles and theory of research. There are targets used to assess the performance of the vest, helping to navigate visually impaired people. The research tools include a set of visually impaired and visually impaired vest performance assessments. Statistics used to analyze data are averages and standard deviations. S.D. Results showed 1. Design and develop a shirt prototype kit to guide visually impaired people. Can be used according to your needs. 2. The performance assessment results of the vest help guide visually impaired people from 5 experts, the overall assessment results are at the highest level ( = 4.60, S.D. = 0.50).