การพัฒนากระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะ<br>Intelligent Vegetable Salad Baskets

การพัฒนากระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะ
Intelligent Vegetable Salad Baskets


ไทย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะ 2) ศึกษาผลการทดลองใช้กระเช้า ปลูกผักสลัดอัจฉริยะ 3) ประเมินประสิทธิภาพของกระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะ การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาระบบตาม ทฤษฏี SDLC [13] กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานระบบ ได้แก่ อาจารย์หรือบุคคลที่มี ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและไมโครคอนโทรเลอร์ฮาร์ดแวร์รวมจำนวน 5 คน เครื่องมือใน การวิจัย คือ ชุดอุปกรณ์กระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะ และแบบประเมินประสิทธิภาพการทำงาน สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนากระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะ ประกอบด้วย (1) ระบบพัดลมระบาย อากาศ (2) ระบบปั๊มน้ำ (3) ระบบเปิด-ปิดservo และ (4) ระบบเปิด-ปิดไฟ LED สามารถใช้งานได้จริง เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของอุปกรณ์และระบบการทำงานไปด้วย จึงเป็นสาเหตุให้ กระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะใช้งานได้ตรงตามความต้องการ 2) ผลการทดลองใช้กระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะ โดยการทดสอบการทำงานของระบบพัดลมระบายอากาศ ระบบปั๊มน้ำก่อนสมบูรณ์ระบบเปิด-ปิด servo หยดปุ๋ย และระบบเปิด-ปิดไฟ LED ผลการทดสอบคือ ทุกระบบสามารถใช้งานได้ และสามารถควบคุมการทำงานได้ดี สอดคล้องกับผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และ 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ กระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะจากผู้เชี่ยวชาญ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( )=4.69, S.D. = 0.29)

English :

This researchis intended to1). Developmentof intelligent salad vegetablegrowing baskets 2) Study the results of the trial of intelligent salad vegetable planting baskets 3) This research has developed a system based on the SDLC theory, the target audience used to evaluate system performance: professorsor individuals who specialize in computer technology and microcontroller hardware, including 5 people, research tools, smart salad basket kits and performance assessment. Statistics used to analyze data are averages and standard deviations. The findings showed that 1. The development of intelligent salad vegetable planting baskets consists of (1) ventilation fan system (2), water pump system (3), servo power-off system and (4) LED power-off system are practical because researchers have conducted tests and improved the bug fixes of equipment and system.This is why the basket stoming smart salad vegetables to meet yourneeds. 2. The system is a servo drip fertilizer and led light test system turned off is that all systems can be used and can control good functionality, which corresponds to the system performance assessment results. 3. The performance assessment results of intelligent salad vegetable planting baskets from experts have the highest overall assessment results. () = 4.69, S.D. = 0.29)