ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร<br>The development of agriculture products support and management system

ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
The development of agriculture products support and management system


ไทย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร   2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาระบบ ตามทฤษฏี SDLC กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพระบบ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมจำนวน 5 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และแบบประเมินประสิทธิภาพระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า

1.  ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1) ระบบสินค้า 2) ระบบบัญชี 3) ระบบพนักงาน 4) ระบบตรวจสอบวันหมดอายุสินค้า 5) ระบบคืนสินค้า 6) ระบบวิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้า   7) ระบบรายงาน ซึ่งทั้งหมดสามารถใช้งานได้จริง ผู้ใช้งานระบบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลระบุได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งระบบดังกล่าวได้ออกแบบให้ผู้ใช้งานเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของระบบเป็นเชื่อมโยงในทุกฟอร์ม ส่งผลให้การใช้งานง่ายและตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ จากผู้เชี่ยวชาญมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด()=4.69,      S.D. = 0.29)

English :

The objectives of this research were (1) to develop the supporting systems and agriculture products management; and (2) to evaluate the efficiency of the supporting systems and agriculture products management. The research developed the system based on SDLC Theory. The sample consisted of 5 computer experts and participants who involved with the products of agriculture. The research instrument was the supporting systems and agriculture products management and the assessment system. Statistics this research was average and standard deviation (S.D.).  

Research findings were as follows:

            1. The supporting systems and agriculture products management was able to work. System users and the others who related to the system were able to access to the information and the created system functions connected to every form of using therefore the working system was easy and effectively responsible in use.

2. The system assessment from the experts affected to overall assessment was in maximum:    () = 4.69, S.D. = 0.29.