ข้อมูลนักวิจัย จารุกิตติ์ สายสิงห์

จารุกิตติ์ สายสิงห์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ภาษาทางคอมพิวเตอร์

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - - 3 1

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ปี พ.ศ. : 2564
ชื่อผลงาน : The Development of Smart Farm Solution Machine in Community Enterprise: A group of Growers and the Rainbow Mango Processing, Ban Nong Bua Chum, Tambon Nong in, Nong Kung Sri District, Kalasin Province
Title : The Development of Smart Farm Solution Machine in Community Enterprise: A group of Growers and the Rainbow Mango Processing, Ban Nong Bua Chum, Tambon Nong in, Nong Kung Sri District, Kalasin Province

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : SNRU Journal of Science and Technology [SNRU Journal of Science and Technology]
| Pages : 2020
View : 172
2 ปี พ.ศ. : 2563
ชื่อผลงาน : ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Title : The development of agriculture products support and management system

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารเกษตรพระวรุณ
Volume : 17
View : 53
3 ปี พ.ศ. : 2563
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาแบบ 360 องศา
Title : The Development of a 360 Degree Educational Personnel Database Storage System

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
| Pages : 59-71
View : 18
4 ปี พ.ศ. : 2563
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยเน้นรูปแบบฝึกปฏิบัติจริง
Title : The Learning Achievement Development in Computer Mathematics Course Emphasis on Practical Training

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
| Pages : 129-137
View : 17