ข้อมูลนักวิจัย จารุกิตติ์ สายสิงห์

จารุกิตติ์ สายสิงห์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ภาษาทางคอมพิวเตอร์