ข้อมูลนักวิจัย ประยุทธ ชูสอน

ประยุทธ ชูสอน


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Educational Leadership, Strategic Planning, Educational Administration

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - 2 - - 1 1

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ปี พ.ศ. : 2564
ชื่อผลงาน : The Structural Model of Indicators of Educational Leadership for Primary School Principals
Title : The Structural Model of Indicators of Educational Leadership for Primary School Principals

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

View : 8
2 ปี พ.ศ. : 2563
ชื่อผลงาน : โมเด็ลความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา
Title : A Model of Causal Relationships Affecting the Effectiveness of Primary Schools under Khon Kaen Primary Education Service Area

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : International Journal of Higher Education
Volume : Vol. 9, No. 1; 2020 | Issue : Vol. 9, No. 1; 2020 | Pages : 230-236
View : 31
3 ปี พ.ศ. : 2560
ชื่อผลงาน : Management Strategies for Enhancing Students’ Entrepreneurship in Industrial and Community Education Colleges of the Northeastern Thailand
Title : Management Strategies for Enhancing Students’ Entrepreneurship in Industrial and Community Education Colleges of the Northeastern Thailand

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

View : 17
4 ปี พ.ศ. : 2560
ชื่อผลงาน : Strategies for Developing Modern Administrators’ Change Leadership at Mahamakut Buddhist University
Title : Strategies for Developing Modern Administrators’ Change Leadership at Mahamakut Buddhist University

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

View : 17