ข้อมูลนักวิจัย ประยุทธ ชูสอน

ประยุทธ ชูสอน


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Educational Leadership, Strategic Planning, Educational Administration