โครงการ“การประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมจากงานวิจัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2559”

โครงการ“การประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมจากงานวิจัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2559”


1. แนวคิด

                    สังคมเทคโนโลยีในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ค่อยอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและที่พักอาศัยส่วนบุคคล การนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาในเรื่องความปลอดภัยจึงถือเป็นอีกนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น และทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความมั่นใจในความปลอดภัย

                    การพัฒนาชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตูบ้านจึงเป็นนวัตกรรมหนึ่ง ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งได้นำอุปกรณ์แผงวงจร หรือแผงควบคุม (Raspberry Pi)มาใช้ในการเป็นตัวกลางในการประมวลผลเพื่อควบคุมการทำงานของการเปิดประตูบ้านด้วยเทคโนโลยี Barcode scan RFID  อีกทั้งยังควบคุมการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการเข้า-ออกประตูบ้านมากยิ่งขึ้น

 2. วัตถุประสงค์

          1. เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตู ด้วยบอร์ด Raspberry pi

2. เพื่อศึกษาและออกแบบสร้างระบบควบคุมการเปิด/ปิดประตู โดยที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าโปรแกรมควบคุมได้ง่ายผ่านการใช้งาน RFID Reader/ RFID Card

3. เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเมื่อมีบุคคลเข้ามาใช้งานการเปิด/ปิดประตู

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตู ด้วยบอร์ด Raspberry pi

2. ได้ระบบควบคุมการเปิด/ปิดประตู โดยที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าโปรแกรมควบคุมได้ง่ายผ่านการใช้งาน RFID Reader/ RFID Card

3. ได้ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเมื่อมีบุคคลเข้ามาใช้งานการเปิด/ปิดประตู