โครงการ การเขียนบทความการวิจัย และวิชาการ

โครงการ การเขียนบทความการวิจัย และวิชาการ


          1 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความการวิจัยและบทความทางด้านวิชาการ

          2 เพื่อให้อาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ สามารถเขียนบทความของตนเองและเสนอแนะนักศึกษาได้                       

          3 เพื่อให้เกิดบรรยากาศแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันในคณะศึกษาศาสตร์ตามแนวทางหลักของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)