• สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อวิชา/ หัวหน้าผู้รับผิดชอบหลัก/ ปีงบประมาณ
ทั้งหมด 0 เรื่อง
จำนวนหน้า 1 หน้า
Go Page :
ลำดับ ข้อมูลตารางสอน
1 ชื่อวิชา : คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
ชื่อผู้สอนหลัก : อาจารย์จารุกิตติ์ สายสิงห์

ชื่อผู้สอนหลัก : จารุกิตติ์ สายสิงห์
คณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา : 1/2563
สอนระดับ: ปริญญาตรี
ชั้นปีที่: 1
จำนวนนักศึกษา : 13 คน
2 ชื่อวิชา : GE 10403 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ชื่อผู้สอนหลัก : เยาวลักษณ์ ชมนาวัง

ชื่อผู้สอนหลัก : เยาวลักษณ์ ชมนาวัง
คณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา : 1/2563
สอนระดับ: ปริญญาตรี
ชั้นปีที่: 1-4
จำนวนนักศึกษา : 91
3 ชื่อวิชา : ระบบปฏิบัติการเพื่อการศึกษา
ชื่อผู้สอนหลัก : อาจารย์จารุกิตติ์ สายสิงห์

ชื่อผู้สอนหลัก : จารุกิตติ์ สายสิงห์
คณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา : 1/2563
สอนระดับ: ปริญญาตรี
ชั้นปีที่: 2
จำนวนนักศึกษา : 10 คน
4 ชื่อวิชา : ED12311การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design
ชื่อผู้สอนหลัก : อาจารย์จารุกิตติ์ สายสิงห์

ชื่อผู้สอนหลัก : จารุกิตติ์ สายสิงห์
คณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา : 2/2563
สอนระดับ: ปริญญาตรี
ชั้นปีที่: 2
จำนวนนักศึกษา : 9 คน