• สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
  • 043-222959-61

ค้นหางานจากชื่อผลงาน/ ผู้จัดทำหลัก/ หมวดหมู่งาน

ระบบบริหารจัดการข้อมูล ด้านประกันคุณภาพ

         ระบบฐานข้อมูล มคอ. ผลงานคณาจารย์ และตารางสอนคณาจารย์ พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเก็บรวมรวมข้อมูล เพื่อประกอบข้อมู,ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับคณะและระดับสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ สามารถได้สืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานต่อไป
<= สมัครสมาชิก =>   <= คู่มือใช้งานระบบ =>    <= เข้าสู่ระบบ =>