• สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อรายวิชา มคอ./ ผู้สอนหลัก / ปีงบประมาณ
ทั้งหมด 6 เรื่อง
จำนวนหน้า 1 หน้า
Go Page :
ลำดับ ข้อมูลรายละเอียด มคอ.
1 ชื่อรายวิชา : ED12306 ระบบปฏิบัติการเพื่อการศึกษา Operating System for Education
ภาคเรียน/ปีการศึกษา : 1/2563

ประเภท มคอ. : 5
ผู้สอนหลัก/ ผู้ร่วมสอน : จารุกิตติ์ สายสิงห์
2 ชื่อรายวิชา : ED12302 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
ภาคเรียน/ปีการศึกษา : 1/2563

ประเภท มคอ. : 5
ผู้สอนหลัก/ ผู้ร่วมสอน : จารุกิตติ์ สายสิงห์