ED12311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)<br>2/2563

ED12311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
2/2563หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชา

          ED12311        การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      System Analysis and Design

2. จำนวนหน่วยกิต

          3 หน่วยกิต 3(2-2-5)

3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

          หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

             อาจารุกิตติ์  สายสิงห์

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

          ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

          ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requires)  (ถ้ามี)

          ไม่มี

8.สถานที่เรียน

          มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 13 ชั้น 4 ห้อง 13401

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหน้าที่และบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้านซอฟต์แวร์ สามารถถ่ายทอดแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบออกมาให้อยู่ในรูปของแผนภาพเพื่อใช้สื่อสารกับผู้ใช้ระบบและโปรแกรมเมอร์  เพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปใช้ในการพัฒนาระบบ ตลอดจนภาระหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบหลังจากที่โปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบงานทางด้านซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

     เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบใหม่ๆขึ้น จึงจำเป็นจะต้องปรับเทคนิควิธีในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อนำไปใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโปรแกรมรูปแบบใหม่   โดยกำหนดเป็นวิชาเอกบังคับของหลักสูตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การกำหนดปัญหาและความต้องการ แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบระบบ การ นำระบบไปใช้งานและการบำรุงรักษา

           Introduction to systems analysis and design, information system development, determining system problems and requirements, process models, data models, system design, system implementation and maintenance.