ED12306 ระบบปฏิบัติการเพื่อการศึกษา Operating System for Education<br>1/2563

ED12306 ระบบปฏิบัติการเพื่อการศึกษา Operating System for Education
1/2563 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา    

          1.1  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ 

          1.2  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และการทำงานของระบบปฏิบัติการ 

          1.3  เพื่อมีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติการ 

          1.4  เพื่อเห็นคุณค่าของการใช้ระบบปฏิบัติการ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา    

          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนําความรู้ ความ เข้าใจ ในด้านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มี ความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย

 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ

 

 1. คำอธิบายรายวิชา     

          ระบบปฏิบัติการขั้นแนะนำ การจัดกำหนดการซีพียู การประสานเวลา กระบวนการการ ติดตาย การจัดการหน่วยจัดเก็บข้อมูล การจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน การจัดการหน่วย เก็บข้อมูลสำรอง ระบบแฟ้มและการอารักขา ระบบแบบกระจายขั้นแนะนำและการปฏิบัติบน ระบบปฏิบัติการ       Introduction to operating system, CPU scheduling, process synchronization, deadlock, storage management, memory management, virtual memory, secondary storage management, file and protection system, introduction to distributed system and operating system laboratories.