ED12306 ระบบปฏิบัติการเพื่อการศึกษา Operating System for Education<br>1/2563

ED12306 ระบบปฏิบัติการเพื่อการศึกษา Operating System for Education
1/2563หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา        

ED12306 ระบบปฏิบัติการเพื่อการศึกษา Operating System for  Education

2. จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต  3 (3-0-6)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบของรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2    

6. รายวิชาที่ตองเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน

ชั้น 4 อาคาร 13 คณะศึกษาศาสตร์

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

 

 

 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 

 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา    

          1.1  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ 

          1.2  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และการทำงานของระบบปฏิบัติการ 

          1.3  เพื่อมีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติการ 

          1.4  เพื่อเห็นคุณค่าของการใช้ระบบปฏิบัติการ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา    

          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนําความรู้ ความ เข้าใจ ในด้านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มี ความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย

 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ

 

 1. คำอธิบายรายวิชา     

          ระบบปฏิบัติการขั้นแนะนำ การจัดกำหนดการซีพียู การประสานเวลา กระบวนการการ ติดตาย การจัดการหน่วยจัดเก็บข้อมูล การจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน การจัดการหน่วย เก็บข้อมูลสำรอง ระบบแฟ้มและการอารักขา ระบบแบบกระจายขั้นแนะนำและการปฏิบัติบน ระบบปฏิบัติการ       Introduction to operating system, CPU scheduling, process synchronization, deadlock, storage management, memory management, virtual memory, secondary storage management, file and protection system, introduction to distributed system and operating system laboratories.

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 60 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ ต้องการของนักศึกษา เฉพาะราย

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง       4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล        อาจารย์จัดเวลาในคาบปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน บุคคล  การไม่เปิดเผยข้อมูล  การไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมี คุณภาพ  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

          1.1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   

          1.1.2  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   

          1.1.3  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ   

   

1.1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์   

          1.1.5  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

          1.1.6  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม   

          1.1.7  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

1.2 วิธีการสอน    

          1.2.1  ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี     

          1.2.2  ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น     

          1.2.3  เน้นเรื่องการแต่งกาย  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง  ส่งงานภายใน เวลาที่กำหนด และปฏิบัติตนเหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย    

          1.2.4  สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม ส่งเสริมให้ นักศึกษาเกิด จิตสํานึกความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของ ผู้อื่น     

          1.2.5  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น การ Download ซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ตมาทดลองใช้  หลีกเลี่ยงการใช้ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิต  

          1.2.6  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ระบบ สำนักงานอัตโนมัติ  เช่น  การใช้รหัสของผู้อื่นเพื่อเข้าสู่ระบบ  โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ สุจริต  หรือจาก มิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง  

          1.2.7  อภิปรายกลุ่ม  

          1.2.8  กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง  

          1.2.9  บทบาทสมมติ

1.3 วิธีการประเมินผล     

          1.3.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินการประพฤติตนเป็นแบบอย่างและการ สอดแทรก คุณธรรมจริยธรรมจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์     

          1.3.2  พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา     

          1.3.3  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง     

          1.3.4  ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบและการลอกการบ้านผู้อื่น     

          1.3.5  ประเมินจากการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน ว่าได้มาอย่างถูกต้องและ เหมาะสม     

          1.3.6  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน   พฤติกรรมการเข้า เรียน  การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย  

 

   

 

 

2. ความรู้

  2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ     

          2.1.1  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการขั้นแนะนํา การจัดการกระบวนการ  กระบวนการ การจัดกําหนดการซีพียู  การประสาน เวลากระบวนการ  การติดตาย  การจัดการ หน่วยความจํา หน่วยความจําเสมือน การจัดการหน่วยเก็บรองระบบแฟ้มและการอารักขา  ระบบ แบบกระจายขั้นแนะนํา  และการปฏิบัติบนระบบปฏิบัติการ     

          2.1.2  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและ รูปแบบโครงสร้าง ของระบบปฏิบัติการ     

          2.1.3  สามารถพัฒนาทักษะการใช้งาน หรือการฝึกปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์     

          2.1.4  สามารถวิเคราะห์การท างานของระบบปฏิบัติการได้   

2.2 วิธีการสอน     

          บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นคว้าหา บทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และลงมือปฏิบัติกับเครื่องและระบบจริง 

2.3 วิธีการประเมินผล     

          2.3.1  การทดสอบย่อยหรือการทดสอบปฏิบัติ ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ ทฤษฎี    

          2.3.2  การสอบปลายภาคเรียน     

          2.3.3  ประเมินจากการนําเสนอรายงาน และการซักถามของนักศึกษาในชั้นเรียน     

          2.3.4  สังเกตพฤติกรรมและประเมินความเข้าใจในเนื้อหาของนักศึกษาจากการถาม  

          2.3.5  ตอบในชั้นเรียน     

          2.3.6  วิเคราะห์กรณีศึกษาและนําเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา     

          3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิด มีการวิเคราะห์ เพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม     

          3.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์อย่างมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็นปัญหา ได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมทั้งในและนอกชั้นเรียน  

          3.1.3 สืบค้นข้อมูล ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเมินคุณภาพสารสนเทศ ที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

 

 

 

 

3.2 วิธีการสอน     

          3.2.1  การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)     

          3.2.2  ระดมสมองในการแก้ปัญหา ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น ต่อปัญหา      

          3.2.3  มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการคิด  และนําเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในปัจจุบัน     

          3.2.4  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ     

          3.2.5  การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงานและนําเสนอผลการศึกษา  

          3.2.6  อภิปรายกลุ่ม 

3.3 วิธีการประเมินผล     

          3.3.1 สอบกลางภาค

          3.3.2 สอบปลายภาค

          3.3.3 งานที่มอบหมาย

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

          4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน     

          4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม     

          4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา  

          4.1.4 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะกับเวลาและ สถานที่ และ สามารถพัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

4.2 วิธีการสอน  

          4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา เช่น วิเคราะห์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

          4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าข้อมูลนวัตกรรมทางระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา   

          4.2.3 การนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 

4.3 วิธีการประเมินผล   

          4.3.1 ประเมินผลการศึกษาจากการนําเสนอรายงานกลุ่ม พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม หรือรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   

          4.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา   

          4.3.3 ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี   

          4.3.4 การตอบคําถามในรายงานที่นําเสนอ  

 

 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

5.1 วิธีการสอน  

          5.1.1 ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข   

          5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท รายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน   

          5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา   

          5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   

          5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การรับ ปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นผ่านบทเรียนออนไลน์

          5.1.6 ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5.2 วิธีการสอน    

          5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน บทเรียน ออนไลน์ และทำรายงานโดยเน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ   

          5.2.2  นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

          5.2.3  ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนําเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ ความสำคัญใน การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

5.3 วิธีการประเมินผล   

          5.3.1  การจัดทำรายงาน และนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี   

          5.3.2  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย  

          5.3.3  สังเกตจากพฤติกรรมการทำงานภายในกลุ่ม การจัดทำรายงาน และนําเสนอด้วยสื่อ เทคโนโลยี    

          5.3.4  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย