ข้อมูลอาจารย์ เยาวลักษณ์ ชมนาวัง

เยาวลักษณ์ ชมนาวัง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวน มคอ./ ผลงานอาจารย์/ ตารางสอนอาจารย์
< 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
- - - - - - - - - 1

จำนวน มคอ./ ผลงานอาจารย์/ ตารางสอนอาจารย์


ทั้งสิ้น 1 รายการ