ระบบประเมินการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พัฒนาขึ้นเพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้บริการในส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงการให้บริการของในแต่ละส่วนงานเป็นอย่างไร
และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบุคลากรต่อไป