รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 430098
นางสาว กัลยา ใหม่โพธิ์กลาง ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
คลิก ulr เพื่อประเมิน
2 610026
มาลัยรัด วันแก้ว เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
คลิก ulr เพื่อประเมิน
3 580004
อภิญญา ประยูรชาญ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
คลิก ulr เพื่อประเมิน
4 560012
ภคพร จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
คลิก ulr เพื่อประเมิน
5 560022
เกียรติปพัฒน์ จันศรีษร เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
คลิก ulr เพื่อประเมิน