รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 420166
ประกายรัตน์ ใจเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
2 420030
ยุวภา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
3 550029
สิปปกร พงศ์เดโชธนบดี เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
4 560018
สุกฤตา วงศ์ภาคำ เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
5 580019
ธีรพงศ์ น้อยคูณ เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
6 610022
สุนิตสา โขนสันเทียะ เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
7 550028
สุวิทย์ แพงมา เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิก ulr เพื่อประเมิน