รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 420020
ไพทูลย์ ภูโยฮาต เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
2 430142
จินดา เพ็งเหลา เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
3 550030
พิเชษฐ์ เคนมงคล เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
4 550031
ประจักษ์ บุตรศรี เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
5 420171
อประมาณ ศรีบุตร เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
6 490001
วัชรพงษ์ ศรีสุข เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
7 490002
สุพรรณี ศรีสุข เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
8 420177
พัฒนศักดิ์ เลิศล้ำ เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
9 510008
ทองล้วน ผางสูง เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
10 520003
ธรณัส หนักคำผง เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
11 560020
จิรศักดิ์ บ้งงึ้ม เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
12 420201
เสริมศักดิ์ เจ็กมา เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
13 580020
โอกาส มณีฉาย เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
14 580021
บุญสุก อู่สุวรรณ เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
15 620010
ทองสุข ขันแก้ว เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
16 420174
บุญขวัญ ภูแช่มศรี เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
17 610016
ธวัชชัย ศรีษะ เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
18 610017
ปัญญา เหมุทัย เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
19 610023
นพรัตน์ มีบุญมา เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
20 610024
ธวัชชัย โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
21 610025
สมบัติ รักษาสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
22 590021
ธนา อนุอันต์ เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน
23 630026
สุรชัย ดวงจำปา เจ้าหน้าที่ สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
คลิก ulr เพื่อประเมิน