รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 430098
อลงกรณ์ สุขวัน เลขานุการคณะ คณะศึกษาศาสตร์
คลิก ulr เพื่อประเมิน
2 560008
อนุธิชา โยลัย เลขานุการคณะ คณะศึกษาศาสตร์
คลิก ulr เพื่อประเมิน