รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 550008
เพชรรัตน์ ลือสันเทียะ เลขานุการคณะ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คลิก ulr เพื่อประเมิน