รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 420021
จันทรัช เมืองผุย เลขานุการคณะ คณะบริหารธุรกิจ
คลิก ulr เพื่อประเมิน