รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 570005
อภิชาติ ทิมา เลขานุการคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คลิก ulr เพื่อประเมิน