รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 600003
พรนารี บำรุงภักดิ์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คลิก ulr เพื่อประเมิน
2 610008
จิราภรณ์ ตอนทอง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คลิก ulr เพื่อประเมิน
3 610010
ปาณิสรา ทองทำมา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คลิก ulr เพื่อประเมิน
4 630014
กรวิกา มีพูล เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คลิก ulr เพื่อประเมิน
5 630021
เพ็ญประกายมาส สาบุ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คลิก ulr เพื่อประเมิน