รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 430143
ไพโรจน์ บริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
2 600005
สุรีย์ลักษณ์ รักษาเคน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
3 560019
วิไลวรรณ พานสมัน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
คลิก ulr เพื่อประเมิน