รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 430121
ดร.ภูษณดา สมบัติสกุลกิจ ผู้อำนวยการ สำนักคลังและงบประมาณ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
2 420012
อารยา อินทรทัศน์ รองผู้อำนวยการ สำนักคลังและงบประมาณ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
3 430118
สิริรัตน์ฎา ธีระวัชรานนท์ เจ้าหน้าที่ สำนักคลังและงบประมาณ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
4 420013
รจชงค์ ซ้ายบุรี เจ้าหน้าที่ สำนักคลังและงบประมาณ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
5 420023
วีระชัย อุ่นผาง เจ้าหน้าที่ สำนักคลังและงบประมาณ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
6 430140
กนกวรรณ พรมกัน เจ้าหน้าที่ สำนักคลังและงบประมาณ
คลิก ulr เพื่อประเมิน
7 560021
ณิชากร อินทรนารมย์ เจ้าหน้าที่ สำนักคลังและงบประมาณ
คลิก ulr เพื่อประเมิน