รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 510001
สุมิตตา จันทร์ขำ ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล
คลิก ulr เพื่อประเมิน
2 520001
ณัชชาภัทร เวียงแสง เจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล
คลิก ulr เพื่อประเมิน
3 420113
นภัสสรณ์ หาญวงษา เจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล
คลิก ulr เพื่อประเมิน
4 530003
ณัจภ์สราภร ศรีหาพันธ์รูป เจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล
คลิก ulr เพื่อประเมิน