มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 031/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานและลงเวลารูปแบบสแกนลายนิ้วมือ โดยเริ่มปฏิบัติแบบสแกนลายนิ้วมือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ระบบจะปิดตัวลง ใน 5 วินาที